قیمت میلگرد | قیمت امروز میلگرد | قیمت لحظه ای میلگرد

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد از تمامی برندها و کارخانجات تولید کننده میلگرد در لیست قیمت لحظه ای میلگرد قابل مشاهده می باشد.
امیتاز 4 از 17 رای
تبلیغات در پرشین سازه

قیمت میلگرد | قیمت امروز میلگرد | قیمت لحظه ای میلگرد

قیمت میلگرد میانه

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
میلگرد آجدار 10 میانه شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۱۲
12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری میانهمیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۱۲
میلگرد آجدار 14 میانه شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۱۲
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری میانهمیلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,600۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۱۱
میلگرد آجدار 18 میانه شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۱۲
میلگرد آجدار 20 میانه شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,600۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۱۱
میلگرد آجدار 22 میانه شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,600۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۱۱
میلگرد آجدار 25 میانه شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۱۲
32میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری میانهمیلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۱۲
28میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری میانهمیلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,600۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۱۱

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
20میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری جهان فولاد سیرجانمیلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,100۹۹/۱۲/۱۶-۱۳:۵۰
18میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری جهان فولاد سیرجانمیلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,100۹۹/۱۲/۱۶-۱۳:۵۰
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری جهان فولاد سیرجانمیلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۳:۵۱
14میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری جهان فولاد سیرجانمیلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۳:۵۱
12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری جهان فولاد سیرجانمیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۳:۵۱
10میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری جهان فولاد سیرجانمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۳:۵۱
8میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری جهان فولاد سیرجانمیلگرد آجدار8شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۳:۵۱
22میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری جهان فولاد سیرجانمیلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,100۹۹/۱۲/۱۶-۱۳:۵۰
25میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری جهان فولاد سیرجانمیلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۳:۵۱
28میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری جهان فولاد سیرجانمیلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۳:۵۱
32میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری جهان فولاد سیرجانمیلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۳:۵۱

قیمت میلگرد فایکو

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
میلگرد آجدار 32 فایکو شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۵۶
میلگرد آجدار 25 فایکو 12 متری A3 کارخانهمیلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۵۶
میلگرد آجدار 22 فایکو شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,100۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۵۵
میلگرد آجدار 20 فایکو شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,100۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۵۵
18میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری فایکومیلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,100۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۵۵
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری فایکومیلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,100۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۵۵
14میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری فایکومیلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,100۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۵۵
12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری فایکومیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۵۶

قیمت میلگرد امیرکبیر

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
28میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری امیرکبیرمیلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۱۰
25میلگرد آجدار بنگاه تهرانA3شاخه امیرکبیرمیلگرد آجدار25شاخهA3بنگاه تهرانکیلوگرم126,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۳
میلگرد آجدار 25 امیرکبیر شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۱۰
میلگرد آجدار 22 امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهرانمیلگرد آجدار22شاخهA3بنگاه تهرانکیلوگرم126,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۳
22میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری امیرکبیرمیلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۱۰
میلگرد آجدار 20 امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهرانمیلگرد آجدار20شاخهA3بنگاه تهرانکیلوگرم126,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۳
20میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری امیرکبیرمیلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۱۰
میلگرد آجدار 18 امیرکبیر شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۱۰
میلگرد آجدار 18 امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهرانمیلگرد آجدار18شاخهA3بنگاه تهرانکیلوگرم126,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۳
میلگرد آجدار 16 امیرکبیر شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۱۰
میلگرد آجدار 16 امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهرانمیلگرد آجدار16شاخهA3بنگاه تهرانکیلوگرم126,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۳
میلگرد آجدار 14 امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهرانمیلگرد آجدار14شاخهA3بنگاه تهرانکیلوگرم126,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۳
14میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری امیرکبیرمیلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۱۰
12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری امیرکبیرمیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۱۰
32میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری امیرکبیرمیلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۱۰
10میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری امیرکبیرمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم124,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۱۰
10میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری امیرکبیرمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم127,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۱۰

قیمت میلگرد شاهین بناب

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
میلگرد آجدار 25 بناب شاخه 12 متری A3 کارخانهمیلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۸
22میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری بنابمیلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۹
20میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری بنابمیلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۹
18میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری بنابمیلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۸
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری بنابمیلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۸
میلگرد آجدار 14 بناب شاخه 12 متری A3 کارخانهمیلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۹
12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری بنابمیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم127,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۹
10میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری بنابمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۹
10میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری بنابمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم127,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۹
8میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری بنابمیلگرد آجدار8شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۹
8میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری بنابمیلگرد آجدار8شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم129,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۹
میلگرد آجدار 28 بناب شاخه 12 متری A3 کارخانهمیلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۹
میلگرد آجدار 32 بناب شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۸

قیمت میلگرد شاهرود

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
28میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری شاهرودمیلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۳
میلگرد آجدار 25 شاهرود شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۳
میلگرد آجدار 22 شاهرود شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۳
میلگرد آجدار 20 شاهرود شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۳
میلگرد آجدار 18 شاهرود شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۳
میلگرد آجدار 16 شاهرود شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۳
10میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری شاهرودمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم129,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۳
12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری شاهرودمیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم127,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۳
14میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری شاهرودمیلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۳

قیمت میلگرد بافق یزد

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
8میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری بافق یزدمیلگرد آجدار8شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۷
10میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری بافق یزدمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۷
12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری بافق یزدمیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۷
14میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری بافق یزدمیلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۷
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری بافق یزدمیلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۷
18میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری بافق یزدمیلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۷
20میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری بافق یزدمیلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۷
میلگرد آجدار 25 بافق یزد شاخه کارخانهمیلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۷
میلگرد آجدار 28 بافق یزد شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۷
میلگرد آجدار 32 بافق یزد شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۷
22میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری بافق یزدمیلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۷

قیمت میلگرد ابهر

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
25میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ابهرمیلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۰:۳۵
میلگرد آجدار 22 ابهر شاخه 12 متری A3 کارخانهمیلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۰:۳۵
میلگرد آجدار 20 ابهر شاخه 12 متری A3 کارخانهمیلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۰:۳۶
18میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ابهرمیلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۰:۳۶
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ابهرمیلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۰:۳۶
14میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ابهرمیلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۰:۳۵
میلگرد آجدار 12 ابهر شاخه 12 متری A3 کارخانهمیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم125,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۰:۳۵
12میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری ابهرمیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم124,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۰:۳۵
10میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ابهرمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم125,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۰:۳۵
10میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری ابهرمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم124,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۰:۳۵
8میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری ابهرمیلگرد آجدار8شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم129,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۰:۳۵
میلگرد ساده ۶٫۵ ابهر کلاف کارخانهمیلگرد ساده6.5کلافA1کارخانهکیلوگرم159,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۶
میلگرد ساده ۵٫۵ ابهر کلاف کارخانهمیلگرد ساده5.5کلافA1کارخانهکیلوگرم160,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۶

قیمت میلگرد نیشابور

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
میلگرد آجدار 16 نیشابور شاخه A3 بنگاه تهرانمیلگرد آجدار16شاخهA3بنگاه تهرانکیلوگرم128,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۳
میلگرد آجدار 14 نیشابور شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,600۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۰۸
میلگرد آجدار 14 نیشابور شاخه A3 بنگاه تهرانمیلگرد آجدار14شاخهA3بنگاه تهرانکیلوگرم128,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۳
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری نیشابورمیلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,600۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۰۸
18میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری نیشابورمیلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,600۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۰۸
میلگرد آجدار 20 نیشابور شاخه A3 بنگاه تهرانمیلگرد آجدار20شاخهA3بنگاه تهرانکیلوگرم128,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۳
20میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری نیشابورمیلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,600۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۰۸
میلگرد آجدار 22 نیشابور شاخه A3 بنگاه تهرانمیلگرد آجدار22شاخهA3بنگاه تهرانکیلوگرم128,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۳
22میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری نیشابورمیلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۰۸
میلگرد آجدار 25 نیشابور شاخه A3 بنگاه تهرانمیلگرد آجدار25شاخهA3بنگاه تهرانکیلوگرم128,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۳
میلگرد آجدار 25 نیشابور شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,600۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۰۸
میلگرد آجدار 28 نیشابور شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,600۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۰۸
18میلگرد آجدار بنگاه تهرانA3شاخه نیشابورمیلگرد آجدار18شاخهA3بنگاه تهرانکیلوگرم128,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۳
28میلگرد آجدار بنگاه تهرانA3شاخه نیشابورمیلگرد آجدار28شاخهA3بنگاه تهرانکیلوگرم128,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۳
32میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری نیشابورمیلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۰۸

قیمت میلگرد ظفر بناب

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
میلگرد آجدار 28 ظفر بناب شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم129,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۲
میلگرد آجدار 25 ظفر بناب شاخه 12 متری A3 کارخانهمیلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم129,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۲
22میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ظفر بنابمیلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم129,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۲
20میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ظفر بنابمیلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم129,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۲
18میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ظفر بنابمیلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم129,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۲
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ظفر بنابمیلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم129,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۲
14میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ظفر بنابمیلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم129,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۲
12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ظفر بنابمیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم132,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۲
10میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری ظفر بنابمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم132,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۲
8میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری ظفر بنابمیلگرد آجدار8شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم134,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۲

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
میلگرد آجدار 32 ذوب آهن شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۱۷
میلگرد آجدار 28 ذوب آهن شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم123,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۱۳
میلگرد آجدار 25 ذوب آهن شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۱۲
میلگرد آجدار 22 ذوب آهن شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم122,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۱۳
12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ذوب آهنمیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم132,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۱۴
14میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ذوب آهنمیلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۱۲
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ذوب آهنمیلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۱۲
18میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ذوب آهنمیلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم125,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۱۲
میلگرد آجدار 20 ذوب آهن شاخه 12 متری A3 کارخانهمیلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم122,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۱۳

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
32میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری آذرفولاد امینمیلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۵۴
میلگرد آجدار 28 آذرفولاد امین شاخه 12 متری A3 کارخانهمیلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۵۴
میلگرد آجدار 25 آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۵۴
22میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری آذرفولاد امینمیلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۵۴
میلگرد آجدار 20 آذرفولاد امین شاخه 12 متری A3 کارخانهمیلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۵۴
18میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری آذرفولاد امینمیلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۵۴
8میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری آذرفولاد امینمیلگرد آجدار8شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم131,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۵۴
10میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری آذرفولاد امینمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم129,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۵۴
میلگرد آجدار 10 آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم131,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۵۴
12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری آذرفولاد امینمیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم129,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۵۴
میلگرد آجدار 14 آذرفولاد امین شاخه 12 متری A3 کارخانهمیلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۵۴
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری آذرفولاد امینمیلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۵۴

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری صبا فولاد زاگرسمیلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم125,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۶
18میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری صبا فولاد زاگرسمیلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم125,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۶
20میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری صبا فولاد زاگرسمیلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم125,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۶
22میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری صبا فولاد زاگرسمیلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم125,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۶
25میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری صبا فولاد زاگرسمیلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم125,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۶
14میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری صبا فولاد زاگرسمیلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم125,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۶

قیمت میلگرد ذوب و نورد کرمان

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ذوب و نورد کرمانمیلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۴
14میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ذوب و نورد کرمانمیلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۴
18میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ذوب و نورد کرمانمیلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۴
20میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ذوب و نورد کرمانمیلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۴
22میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ذوب و نورد کرمانمیلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۴

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
32میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری فولاد کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم127,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۳:۵۰
28میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری فولاد کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم127,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۳:۵۰
25میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری فولاد کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم127,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۳:۵۰
میلگرد آجدار 22 فولاد کاوه تیکمه داش شاخه 12 متری A3 کارخانهمیلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم127,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۳:۵۰
20میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری فولاد کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم127,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۳:۵۰
18میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری فولاد کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم127,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۳:۵۰
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری فولاد کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم127,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۳:۵۰
14میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری فولاد کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم127,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۳:۵۰
12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری فولاد کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم128,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۳:۵۰
10میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری فولاد کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم130,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۳:۵۰
10میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری فولاد کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم128,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۳:۵۰
8میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری فولاد کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار8شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم131,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۳:۵۰
میلگرد آجدار 8 فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A2 کارخانهمیلگرد آجدار8شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم129,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۳:۵۰

قیمت میلگرد آریاذوب

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
25میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری آریا ذوبمیلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۴
22میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری آریا ذوبمیلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۴
20میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری آریا ذوبمیلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۴
میلگرد آجدار 18 آریا ذوب شاخه 12 متری A3 کارخانهمیلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۴
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری آریا ذوبمیلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۴
14میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری آریا ذوبمیلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۴
12میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری آریا ذوبمیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم127,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۴
10میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری آریا ذوبمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم127,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۴
میلگرد آجدار 8 آریا ذوب شاخه A2 کارخانهمیلگرد آجدار8شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم130,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۴
میلگرد آجدار 28 آریا ذوب شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۴

قیمت میلگرد فولاد سپهر ایرانیان

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
8میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری فولاد سپهر ایرانیانمیلگرد آجدار8شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم132,200۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۴۸

قیمت میلگرد قزوین

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
12میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری قزوینمیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم124,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۰:۳۶
10میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری قزوینمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم124,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۰:۳۶
8میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری قزوینمیلگرد آجدار8شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم128,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۰:۳۶

قیمت میلگرد آریان فولاد

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
28میلگرد آجدار A3شاخه 12 متری آریان فولادمیلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3-کیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۹
25میلگرد آجدار A3شاخه 12 متری آریان فولادمیلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3-کیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۹
22میلگرد آجدار A3شاخه 12 متری آریان فولادمیلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3-کیلوگرم124,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۸
20میلگرد آجدار A3شاخه 12 متری آریان فولادمیلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3-کیلوگرم124,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۸
18میلگرد آجدار A3شاخه 12 متری آریان فولادمیلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3-کیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۹
16میلگرد آجدار A3شاخه 12 متری آریان فولادمیلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3-کیلوگرم124,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۸
14میلگرد آجدار A3شاخه 12 متری آریان فولادمیلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3-کیلوگرم124,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۸
12میلگرد آجدار A2شاخه 12 متری آریان فولادمیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2-کیلوگرم125,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۹
12میلگرد آجدار A3شاخه 12 متری آریان فولادمیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3-کیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۹
10میلگرد آجدار A3شاخه 12 متری آریان فولادمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3-کیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۹
10میلگرد آجدار A2شاخه 12 متری آریان فولادمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2-کیلوگرم125,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۹

قیمت میلگرد درپاد تبریز

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
8میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری درپاد تبریزمیلگرد آجدار8شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم134,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۳۸
10میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری درپاد تبریزمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم141,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۳۸
میلگرد آجدار 12 درپاد تبریز شاخه A2 کارخانهمیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم133,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۳۸
14میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری درپاد تبریزمیلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم131,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۳۸
میلگرد آجدار 16 درپاد تبریز شاخه 12 متری A3 کارخانهمیلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم131,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۳۸
18میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری درپاد تبریزمیلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم131,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۳۸
میلگرد آجدار 20 درپاد تبریز شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم131,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۳۸
میلگرد آجدار 22 درپاد تبریز شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم129,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۳۸
میلگرد آجدار 25 درپاد تبریز شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم131,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۳۸

قیمت میلگرد معراج کرد کوی

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
20میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری کرد کویمیلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم133,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۳۸
18میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری کرد کویمیلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم133,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۳۸
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری کرد کویمیلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم133,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۳۸
14میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری کرد کویمیلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم133,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۳۸
12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری کرد کویمیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم134,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۳۸

قیمت میلگرد کوثر اهواز

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
32میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری گروه ملی ایران (کوثر اهواز )میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۴:۲۰
28میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری گروه ملی ایران (کوثر اهواز )میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۴:۲۰
14میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری گروه ملی ایران (کوثر اهواز )میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۴:۲۰
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری گروه ملی ایران (کوثر اهواز )میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۴:۲۰
18میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری گروه ملی ایران (کوثر اهواز )میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۴:۲۰
20میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری گروه ملی ایران (کوثر اهواز )میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۴:۲۰
22میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری گروه ملی ایران (کوثر اهواز )میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۴:۲۰
25میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری گروه ملی ایران (کوثر اهواز )میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۴:۲۱

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
میلگرد آجدار 20 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری A3 کارخانهمیلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم132,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۲
18میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری آناهیتا گیلانمیلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم132,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۲
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری آناهیتا گیلانمیلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم132,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۲
میلگرد آجدار 14 آناهیتا گیلان شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم132,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۲
12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری آناهیتا گیلانمیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم132,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۲
10میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری آناهیتا گیلانمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم134,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۲
میلگرد آجدار 8 آناهیتا گیلان شاخه A2 کارخانهمیلگرد آجدار8شاخهA2کارخانهکیلوگرم136,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۲
میلگرد آجدار 22 آناهیتا گیلان شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم132,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۲
25میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری آناهیتا گیلانمیلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم132,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۲
میلگرد آجدار 32 آناهیتا گیلان شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم132,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۲
میلگرد آجدار 28 آناهیتا گیلان شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم132,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۴۲

قیمت میلگرد حدید سیرجان

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
25میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری سیرجانمیلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم132,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۱۷
22میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری سیرجانمیلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم132,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۱۷
20میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری سیرجانمیلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم132,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۱۷
میلگرد آجدار 18 سیرجان شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم132,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۱۷
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری سیرجانمیلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم132,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۱۷
میلگرد آجدار 14 سیرجان شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم132,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۱۷
12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری سیرجانمیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم133,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۱۷
10میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری سیرجانمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم134,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۱۷
8میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری سیرجانمیلگرد آجدار8شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۱۷

قیمت میلگرد راد همدان

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
میلگرد آجدار 28 راد همدان شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم134,750۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۰۹
32 میلگرد آجدار کارخانه A3 شاخه 12 متری راد همدانمیلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم135,650۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۱۰
8میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری راد همدانمیلگرد آجدار8شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم139,450۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۰۹
10میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری راد همدانمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم137,450۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۰۹
میلگرد آجدار 14 راد همدان 12 متری A3 کارخانهمیلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم134,450۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۰۹
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری راد همدانمیلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم134,450۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۰۹
میلگرد آجدار 18 راد همدان شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم134,450۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۰۹
میلگرد آجدار 20 راد همدان شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم134,450۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۰۹
میلگرد آجدار 22 راد همدان شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم134,450۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۰۹
میلگرد آجدار 25 راد همدان شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم134,750۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۰۹
میلگرد آجدار 12 راد همدان شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم134,950۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۰۹

قیمت میلگرد نورد گرم سمنان

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
میلگرد آجدار 12 نورد گرم سمنان شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم128,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۲۳
میلگرد آجدار 10 نورد گرم سمنان شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم130,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۲۳
میلگرد آجدار 8 نورد گرم سمنان شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار8شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم138,500۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۲۳

قیمت میلگرد قائم

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
32میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری قائممیلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۳۷
28میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری قائممیلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۳۷
25میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری قائممیلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۳۷
22میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری قائممیلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۳۷
20میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری قائممیلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۳۷
18میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری قائممیلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۳۷
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری قائممیلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۳۷
14میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری قائممیلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم124,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۳۷
12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری قائممیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم126,000۹۹/۱۲/۱۶-۱۲:۳۷

قیمت میلگرد کاشان

نامنوعسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریح به روز رسانی
8میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری کاشانمیلگرد آجدار8شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۴
10میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری کاشانمیلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۴
12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری کاشانمیلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۴
14میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری کاشانمیلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۴
میلگرد آجدار 16 کاشان شاخه A3 کارخانهمیلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۴
18میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری کاشانمیلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۴
میلگرد آجدار 20 کاشان شاخه 12 متری A3 کارخانهمیلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۴
25میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری کاشانمیلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۴
28میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری کاشانمیلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۴
32میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری کاشانمیلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۴
36میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری کاشانمیلگرد آجدار36شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۴
میلگرد کاشان 40 شاخه آجدار آ3 کارخانهمیلگرد آجدار40شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۴
22میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری کاشانمیلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۹۹/۱۲/۱۶-۱۱:۰۴

امروزه افرادی که در ساختمان سازی فعالیت می‌کنند و یا مسئول خرید نیازهای ساختمان هستند، می‌دانند که میلگرد چیست و چه کاربردی دارد. به طور کلی میلگردها برای استحکام ساختمان به کار می‌روند و این فلز از فونداسیون ساختمان تا روی پشت بام استفاده می‌شود. میلگردها انواع بسیار زیادی دارند که شما به سادگی می‌توانید آن‌ها را از اصناف و یا فروشگاه‌های آنلاین خریداری کنید. در ادامه همراه ما باشید تا اطلاعات بیشتری درباره این قطعه ساختمانی به دست آورید.

انواع میلگرد

میلگردها انواع مختلفی دارند که در صنایع مختلفی از آن‌ها استفاده می‌شود. بیشترین استفاده از میلگردها به صنعت ساختمان سازی تعلق گرفته است و در این صنعت برای افزایش استحکام ساختمان‌ها و مقاومت آن‌ها در نظر گرفته شده است. به طور کلی 6 نوع میلگرد داریم که می‌توان از آن‌ها در ساختمان‌ها اتفاده کرد. اگر ساختمان خود را با استفاده از بتن می‌سازید، می‌توانید آن را با استفاده از این قطعه ساختمانی تقویت کنید. توجه کنید که در صورتی که از بتن مسلح استفاده می‌کنید، باید از میلگردهای آجر دار استفاده کنید. در ادامه با انواع این نوع قطعه ساختمانی آشنا می‌شوید.

میلگردهای اروپایی

در این نوع میلگردها از فلزات مختلفی تشکیل می‌شوند که اصلی‌ترین جزء آن‌ها منگنز و ترکیبات آن است. این نوع قطعه ساختمانی از قیمت مناسب‌تری نسبت به دیگر میلگردها برخوردار هستند و اجرا و نصب آن‌ها نیز همینطور. این نوع قطعات ساختمانی بسیار مستحکم هستند و مقاوت زیادی در مقابل خم شدن از خود نشان می‌دهند.

میلگردهای کربن ‌دار

این نوع میلگردها نیز در ساختمان‌هایی که از بتن استفاده می‌کنند، کاربرد دارد و می‌تواند مقاومت و استحکام ستون‌ها و ساختمان را افزایش دهد. تنها مشکلی که این میلگردها دارند این است که بعد از مدتی دچار خوردگی می‌شوند. خوردگی در صورتی اتفاق میافتد که میلگردها در مقابل رطوبت قرار بگیرند. اگر این قطعات ساختمانی مدت زمان طولانی را در مقابل رطوبت باشند، به سادگی می‌توانید آن‌ها را با دست نصف کنید. در صورتی که این میلگردها در داخل بتن باشند، دیرتر این اتفاق رخ می‌دهد.

میلگردهای گالوانیزه

این نوع میلگرد از تمام میلگردهایی که وجود دارد، از مقاومت بیشتری برخوردار است. میلگردهای گالوانیزه از مقاومت و سختی بیشتری برخوردار هستند و به سادگی در مقابل رطوبت دچار خوردگی نمی‌شوند. در نظر داشته باشید که قیمت این نوع قطعه ساختمانی از دیگر قطعات گران‌تر است.

میلگردهایی با پوشش اپوکسی

این نوع قطعه ساختمانی از شبیه به میلگردهای کربن دار بوده و فقط یک پوشش اپوکسی به آن اضافه شده است. این نوع از میلگردها بسیار در مناطق سردسیر کاربرد دارد و استفاده زیادی از این نوع قطعه در مکان‌های سرد می‌شود. جالب است بدانید که این نوع میلگرد 1700 برابر بیشتر از دیگر قطعات در مقابل خوردگی مقاومت می‌کند. اما برای اینکه لایه اپوکسی نازک است، زمانی که آن لایه آسیب می‌بییند، امکان خورده شدن دوباره ایجاد می‌شود.

میلگردهای فولادی و ضد زنگ

میلگردهای فولادی و ضد زنگ بهترین نوع میلگر و در عین حال گران‌ترین نوع آن‌‌ها است. استفاده از این نوع قطعه ساختمانی به شدت توصیه می‌شود. این نوع قطعه ساختمانی را شما به راحتی می‌توانید در هر محلی با هر شرایط استفاده کنید و بهرین نتیجه را از آن بگیرید. این نوع میلگرد 1500 برابر مقاوم‌تر از دیگر میلگردها است. جالب است بدانید که این نوع قطعه ساختمانی خیلی سخت خم می‌شود و مقامت زیادی دارد.

میلگردهای فایبر گلاس پلیمری

میلگردهای فایبر گلاس پلیمری بسیار مقاوم هستند که با پلیمر تقویت شده و از خوردگی نیز جلوگیری می‌کند. این نوع قطعه ساختمانی به میلگردهای شیشه‌ای تقویت شده با پلیمر معروف هستند. این نوع قطعه ساختمانی با ترکیب موادی شبیه به کربن و فایبر گلاس تولید شده است. این ترکیب باعث شده تا درصد خوردگی به کمترین مقدار خود برسد و مقاومت به بیشترین مقدار افزایش یابد. همین امر نیز باعث افزایش قیمت این نوع قطعه ساختمانی شده است. اگر می‌خواهید یک پروژه بدون دردسر و با کیفیت داشته باشید، به شما پیشنهاد می‌کنیم که از این نوع قطعه کاربردی استفاده کنید. 

مشخصات مکانیکی میلگردها

این قطعات ساختمانی، مشخصات مکانیکی مختلفی دارند که برای کاربرد در هر سازه باید به این اطلاعات توجه ویژه‌ای شود تا ساختمانی مستحکم ساخته شود. در ادامه مطلب برخی از مشخصات مکانیکی جهت اطلاعات بیشتر شما خواننده گرامی، ارائه شده است.

میلگردهای نرم (A1)

این قطعه ساختمانی با مقاومت جاری ۲۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و مقاومت در برابر شکستگی ۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی ۲۵ درصد به عنوان میلگرد نرم شناخته شده و عمدتا بصورت صاف و بدون آج می‌باشد. این نوع قطعه ساختمانی برای آهنگری و تغییر شکل و انجام جوشکاری بر روی آن مناسب است.

میلگردهای نیمه سخت (A2)

این نوع میلگرد با مقاومت جاری ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و مقاومت در برابر شکستگی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی ۱۹ درصد به عنوان میلگرد نیمه خشک و نیمه نرم شناخته شده که به صورت آجدار عرضه می‌شود. این نوع قطعه ساختمانی اکثرا برای عملیات ساختمانی و خاموت زنی مناسب است و انجام عملیات جوشکاری روی این نوع قطعه ساختمانی امکان پذیر است، اما بهتر است که این کار انجام نگیرد.

میلگردهای سخت (A3)

این میلگرد با مقاومت جاری ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و مقاومت در برابر شکستگی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی ۱۴ درصد به عنوان میلگرد خشک مناسب عملیات‌های صنعتی و ساختمانی است. این قطعه کاربردی به صورت آجدار می‌باشد و برای آهنگری و تغییر شکل با زوایای تند مناسب نبوده و پیشنهاد می‌شود که به هیچ عنوان روی این نوع قطعه ساختمانی جوشکاری انجام نشود.

میلگردهای سخت با آج پیچیده(A4) 

این نوع قطعه ساختمانی با در نظر گرفتن استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران عرضه می‌شود. این مو میلگردها با آج‌های 500 و 520 ترکیب شده و دارای آج دوکی شکل می‌شوند. به همین صورت آج‌های عرضی که به شکل دوکی هستند، دارای چهار و نیم مار پیچ با زاویه‌های 35 تا 70 درجه هستند.

قیمت میلگرد

میلگرد با توجه اینکه جزو فلزات و آهن‌آلات است و قیمت فلزات نیز در بازار جهانی و داخلی ثابت نیست، قیمت متغیری در هر روز دارد و شما برای خرید و فروش این قطعه باید از قیمت روز آن با خبر باشید. قیمت این قطعه ساختمانی را می‌توانید به دو روش عمده به دست آورید که در ادامه با این روش‌ها آشنا می‌شوید.

قیمت اصناف و بازارها

شما می‌توانید با مراجعه به اصناف مرتبط از قیمت میلگرد با خبر شوید. البته این نکته را در نظر بگیرید که ممکن است این صنف‌ها دیرتر از نوسانات قیمت با خبر شوند و در صورت ارزان شدن فلزات شما ضرر کنید ولی معمولا در صورت گرانی میلگرد، تمام اصناف فروشنده خیلی زود از آن با خبر می‌شود! اگر مراجعه به اصناف مختلف برای شما سخت است یا در این کار تخصصی ندارید، می‌توانید از روش بعدی که ساده‌تر است، استفاده کنید.

قیمت لحظه‌ای

در این روش شما می‌توانید در اینترنت با یک سرچ کوچک از قیمت میلگرد با خبر شوید. دقت کنید که ممکن است به هر سایتی که مراجعه می‌کنید، قیمت متفاوتی به شما ارائه شود. برای اینکه بتوانید قیمت خوبی را در نظر داشته باشید می‌توانید از میانگین قیمتی که سایت‌ها دارند، استفاده کنید یا سایت‌های معتبر و مرجع را شناسایی کنید و معیار ارزیابی قیمت قرار دهید.

خرید میلگرد

روش‌های خرید میلگرد نیز مانند روش‌های اطلاع از قیمت آن هستند. برای اینکه بتوانید این قطعه کاربردی را خریداری کنید، می‌توانید به اصناف مراجعه کنید و یا از طریق گوشی تلفن خود آن‌ها را سفارش و در محل تحویل بگیرید. در ادامه روش کار خرید از اصناف و خرید آنلاین را به شما می‌گوییم. توجه کنید که قیمت هر شاخه میلگرد به صورت تقریبی و بر حسب کیفیت‌های مختلف از 8 هزار تومان شروع شده و تا 23 هزار تومان ادامه دارد. البته این قیمت‌های تقریبی در تابستان سال 1399 هستند و با توجه به تغییرات سریع قیمت در ایران بر اثر تورم، ممکن است نرخ‌هایی که در بازار مشاهده می‌کنید، تا حد زیادی با این قیمت‌ها متفاوت باشند.

خرید از اصناف و فروشندگان مصالح ساختمانی

برای خرید این فلز ساختمانی می‌توانید به اصناف مرتبط و بازارهای آهن مراجعه کنید و در آنجا به سادگی  جنس، نوع و کاربرد این قطعه را ببینید و بعد انتخاب کنید. در همین حال برخی از اصناف نیز جنس فلز را برای شما آزمایش می‌کنند و گواهی آزمایشگاه‌های معتبر ارائه می‌دهند تا شما از خرید خود اطمینان حاصل کنید. پیشنهاد می‌کنیم اگر در خرید مصالح ساختمانی تخصص ندارید، برای استفاده از این روش حتما از یک متخصص یا فرد با تجربه کمک بگیرید.

خرید آنلاین میلگرد

خرید آنلاین روشی جدید است که امروزه استقبال خوبی از آن می‌شود. در این روزها که شیوع ویروس کرونا در اوج خود است، برای امنیت خود هم که شده می‌توانید بخشی از نیازهای ساختمانی خود را که میلگرها نیز جزئی از آن‌ها است به صورت آنلاین خرید کنید و در محل تحویل بگیرید. با رواج خدمات آنلاین در ایران، در صنعت ساختمان هم وب سایت‌های مختلفی مشغول به کار شده‌اند که خدمات مناسب و با کیفیتی نیز ارائه می‌دهند.

برای استفاده از این روش، سعی کنید از یک فروشگاه معتبر خرید کنید که ضمانت کالا و نماد اعتماد الکترونیک داشته باشد. خرید آنلاین زحمت زیادی برای شما ندارد و شما به سادگی می‌توانید با چند کلیک اقدام به خرید انواع مصالح ساختمانی کنید و پیش از خرید نیز مشخصات هر قطعه را به خوبی ارزیابی کنید و قیمت‌ها را با سایت‌های فروشنده مشابه مقایسه کنید.

سخن پایانی

میلگردها اجزای ساختمانی هستند که در نبود آن‌ها ساختمان سازی بسیار سخت شده و استحکام و مقاومت ساختمان‌ها بسیار کاهش پیدا می‌کند. اگر قصد ساخت و ساز را دارید و در این راه تازه کار هستید، به شما پیشنهاد می‌کنیم که حتما از میلگردهای باکیفیت استفاده کنید تا استحکام و مقاومت سازه شما افزایش پیدا کند. استفاده از انواع بی کیفیت میلگرد که با قیمت‌های نازل در بازار ارائه می‌شوند، می‌تواند ریسک‌های عدم پذیرش سازه توسط مهندسین ناظر را در بر داشته باشد و حتی در آینده ریسک‌های مثل ریزش ساختمان را ایجاد کند. اینگونه میلگردها در مدت کمی پس از استفاده دچار اعوجاج یا خوردگی شده و استحکام خود را از دست می‌دهند.

در پایان توصیه می‌کنیم که در خرید انواع مصالح ساختمانی حتما از یک فرد با تجربه یا استادکار کمک بگیرید و به یک فروشنده با فاکتور معتبر یا یک سایت آنلاین دارای نماد اعتماد الکترونیک و ضمانت کالا مراجعه کنید؛ زیرا این روزها انواع مصالح ساختمانی بی کیفیت را به سادگی با قیمت‌هایی تا چند برابر به شما می‌فروشند و پس از خرید هم کار خاصی از شما ساخته نیست.

سوالات متداول

شما می توانید برای مشاهده قیمت لحظه ای میلگرد با مراجعه به سایت پرشین سازه و مشاهده صفحه قیمت میلگرد، از آخرین قیمت میلگرد با خبر شوید.

بله، پرشین سازه به عنوان مرجع تخصصی اعلام قیمت لحظه ای متریال ساختمانی این اطمینان را به شما عزیزان می دهد که تمامی قیمت های اعلام شده به روز می باشند و نیازی به استعلام قیمت از سایر مراکز اعلام قیمت نمی باشد.

خیر، پرشین سازه تنها مرجع اعلام قیمت بوده و امکان خرید از این سایت وجود ندارد اما در راستای جلب رضایت بیشتر شما عزیزان، امکان خرید میلگرد از تامین کننده های برتر و معتبر کشور از طریق سایت سازه افزار وجود دارد.

پرشین سازه با استفاده از جدیدترین روش های جمع آوری اطلاعات، به صورت کاملا آنلاین قیمت های اعلام شده توسط کارخانجات تولیدی وتامین کننده ها را جمع آوری کرده و در اخیتار شما عزیزان قرار می دهد.

بانک اطلاعات ساختمان

بانک اطلاعات ساختمان

بانک اطلاعات ساختمان پرشین سازه با جمع‌آوری حدود 22500 پروژه و ارائه اطلاعات دقیق و به‌روز ساختمان‌های در حال ساخت، اولین و جامع‌ترین بانک اطلاعات ساختمانی در سطح تهران و حومه‌ی تهران می‌باشد. این اطلاعات شامل شماره تماس سازنده، مرحله کار، آدرس پروژه، تصویر پروژه، تعداد طبقات و واحدها، متراژ، نقشه گوگل‌مپ و ... می‌باشد. اطلاعات به‌صورت مداوم آپدیت شده و روزانه 50 مورد پروژه جدید به این تعداد اضافه می‌گردد. برای به‌روزرسانی صحیح‌تر پروژه‌ها، ماهانه یک تصویر جدید از پروژه بارگذاری شده تا مرحله‌ی دقیق پروژه مشخص‌شده و با به‌کارگیری جزئیات دقیق و کامل پروژه فرآیند بازاریابی به‌راحتی انجام گیرد.

سازه افزار

سازه افزار

یکی از پربازدیدترین و نام آشناترین سایت‌های نیازمندی صنعت ساختمان در بین سازندگان و مصرف‌کنندگان

سازه ادز

سازه ادز

بستری مناسب برای بهتر و بیشتر دیده‌شدن کسب‌و‌کار شما در موتورهای جستجو و شبکه‌‌های اجتماعی

 پنل ارسال پیامک

پنل ارسال پیامک

امکان ارسال پیامک‌های تبلیغاتی هدفمند به بازارهدف به‌همراه قابلیت برگشت اعتبار پیامک‌های ناموفق

پروژه های بازاریابی شده

پروژه های بازاریابی شده

استخراج روزانه‌ی درخواست خرید سازندگان به‌منظور صرفه‌جویی در وقت و انرژی شما

دوره آموزش بازاریابی

دوره آموزش بازاریابی

دوره‌های رایگان آموزش فروش و بازاریابی برای افزایش شناخت‌بازار، آنالیز‌ رقبا و تکنیک‌های موثر فروش

نصب اوراق تبلیغاتی

نصب اوراق تبلیغاتی

نصب و توزیع اوراق تبلیغاتی مانند کاتالوگ، کارتن‌پلاست، بنر در محل ساختمان‌های درحال ساخت

پنل ثبت مذاکرات

پنل ثبت مذاکرات

امکان ثبت مذاکرات با سازندگان به صورت به صورت زماندار به همراه هشدار پیامکی و آنلاین

مناقصات و مزایدات

مناقصات و مزایدات

ارائه اطلاعات مناقصات و مزایدات ساختمانی سراسر کشور به صورت رایگان

طراحی سایت

طراحی سایت

ارائه خدمات طراحی سایت شرکتی، فروشگاهی، خبری، خدماتی و ...

شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی

ارائه خدمات شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام، لینکدین، تلگرام و ...

گوگل ادز

گوگل ادز

ارائه خدمات تبلیغات آنلاین در سطح موتور جستجوی گوگل، یوتیوب و ...

سئو

سئو

ارائه خدمات تخصصی سئو و بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو

وبلاگ پرشین سازه

اخبار و مقالات آموزشی صنعت ساختمان

هوشمند سازی ساختمان مزایای آن

اگر بخواهیم تعریفی ساده از یک خانه هوشمند ارائه دهیم می‌توان گفت که این نوع ساختمان‌ها مجموعه‌ای از سیستم‌ها در راستای کنترل برخی وسایل برقی و مکانیکی موجود در خانه بوده که کاهش هزینه‌های مصرف انرژی، افزایش ایمنی و آسایش را برای کاربران ایجاد می کند.

هاموک چیست؟

احتمالاً تمام کسانی که ویلا یا باغچه‌ای در خارج از شهر دارند، برای یک‌بار همه که شده هوس خرید یک هاموک را داشته‌اند؛ اما سؤال اینجاست که هاموک چیست؟

انواع دستگیره های کابینت

وقتی‌که می‌خواهید کابینت انتخاب کنید، معمولاً به دستگیره‌ها توجه نمی‌کنید. تازه وقتی‌که فروشنده از شما می‌پرسد که چه دستگیره‌هایی مدنظر شماست حواستان به دستگیره جمع می‌شود و آن موقع می‌فهمید که انتخاب کردن دستگیره چقدر مهم است!

لیست شرکت های ساختمانی

همان‌طور که میدانید امروزه با شرکت‌های ساختمانی زیادی در سطح کشور به‌خصوص در سطح کلان‌شهرها مواجه هستیم که برخی از آن‌ها جزو پیمانکاران پروژه‌های بزرگ عمرانی ایران هستند پس آشنایی با این شرکت‌ها، نحوه کار و سوابق آن‌ها می‌تواند با اهمیت باشد.

لیست پروژه‌های عمرانی کشور

به‌طورکلی می‌توان یک پروژه عمرانی را مجموعه‌ای از فعالیت‌های هماهنگ و برنامه‌ریزی‌شده دانست که معمولاً برای ایجاد یک سازه چه تجاری، چه مسکونی و چه هر نوع دیگری انجام می‌پذیرد.

نمای کرتین وال و انواع آن

نمای ساختمان در ردیف اولین مواردی از ساختمان است که توسط هر رهگذر و بیننده‌ای مشاهده می‌شود. ایجاد یک نمای زیبا و جذاب برای ساختمان در دیده‌شدن آن تأثیر بسیار زیادی دارد.

14 سال سابقه کاری پرشین سازه
۱۴سال

سابقه کاری

پرشین سازه دارای 43 کارمند حضوری می باشد
۴۳نفر

پرسنل

پهنای باند روزانه
۲۰۰۰+

مشتری فعال

پرشین سازه دارای بیش از 22500 پروژه فعال می باشد
۲۲۵۰۰+

پروژه فعال

کلیه حقوق برای شرکت ارتباطات ماندگار پرشین محفوظ می باشد.

Copyright © 2019 Ertebatat Mandegar Persian Ltd. Ertebatat Mandegar Persian Company ® , All Rights Reserved.